Acat Nederland
Image default
Particuliere dienstverlening

Pensioenwijziging? Betrek de OR er zo vroeg mogelijk bij!

Het is verstandig om de tijd te nemen over een op handen zijnde pensioenwijziging en de ondernemingsraad tijdig te informeren. Of beter, de ondernemingsraad laten bijstaan door een eigen onafhankelijk pensioenadviseur tijdens het wijzigingsproces. Een ondernemingsraad die volledig op de hoogte is van alle beweegredenen en mogelijkheden kan met de werkgever meedenken. Dat leidt tot een beter resultaat voor iedereen.

Wijzigingen op komst 

Vóór 2025 moet er overeenstemming zijn bereikt over de pensioentransitie. De transitie die het gevolg is van het in 2020 bereikte pensioenakkoord. Het middelloonsysteem dat een gegarandeerde pensioenopbouw kent behoort binnenkort tot het verleden. In het nieuwe pensioenstelsel kan de werkgever alleen nog een premieovereenkomst met zijn werknemers overeenkomen. De premieovereenkomst is er in twee smaken. Het nieuwe pensioencontract (NPC) legt haar prioriteit bij solidariteit en de Wet verbeterde premieregeling (WVP) bij flexibiliteit. 

Premieovereenkomst 

Bij een premieovereenkomst wordt het pensioenkapitaal bepaald door de hoogte van de premie-inleg en beleggingsresultaten. Vervolgens moet er met het pensioenkapitaal een pensioen worden gekocht. De hoogte van het pensioen is op pensioendatum afhankelijk van het pensioenkapitaal, rentestand en de overlevingskansen. Minder zekerheid voor een werknemer dan bij een middelloonregeling echter bij voldoende premie-inleg is er nog steeds kans een adequaat pensioen op te bouwen. Dat is het doel. 

Wacht niet te lang

De werkgever doet er verstandig aan uiterlijk een jaar vooraf met de werknemers, ondernemingsraad en eventueel betrokken vakbonden om de tafel te gaan zitten. Wacht niet tot ergens halverwege 2024, de druk die de werknemers, ondernemingsraad en andere betrokken dan ervaren werken in niemands voordeel. Uiteindelijk zal de werkgever na afloop van het wijzigingstraject verantwoording afleggen in een pensioen-transitieplan en aangeven waarom hij van mening is dat er sprake is van een evenwichtige pensioentransitie. 

Uw uitvoeringsovereenkomst loopt vóór 2025 af

Eerder geniet de voorkeur en is zeker verstandig als de uitvoeringsovereenkomst voor 2025 afloopt. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder waarin is afgesproken onder welke voorwaarden de pensioenuitvoerder de pensioengelden veilig buiten de onderneming beheert. Pensioenuitvoerders zijn in Nederland: pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen. 

Als de uitvoeringsovereenkomst afloopt zal de verzekeraar waar een middelloonregeling is ondergebracht de werkgever een nieuwe aanbieding doen tegen de huidige tarieven. Omdat de premies mede door de lage rentestand al jaren stijgen zal de werkgever schrikken van het aanbod. Voor dezelfde pensioenregeling kan hij een premiestijging van 50% – 100% verwachten. 

Garanties zijn momenteel erg kostbaar

Als de werkgever de regeling wil versoberen om de premie betaalbaar te houden of eerder over wil naar een premieovereenkomst moet hij met de ondernemingsraad om tafel. Als er geen sprake is van een verplicht gesteld pensioenfonds of dat de wijziging bij cao is geregeld heeft de werkgever de toestemming nodig van alle individuele werknemers en de ondernemingsraad. De OR zal slechts instemmen als het voorstel voor iedereen duidelijk en redelijk is en er eventueel een pensioencompensatie plaatsvindt. Onafhankelijk pensioenadvies is gedurende het proces vereist, een objectieve beoordeling van de voorstellen en alternatieve oplossingen over en weer leidt tot een beter resultaat. Tevens is het verstandig om meteen de nieuwe regeling aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel, dan hoeft het hele proces slechts éénmaal te worden doorlopen.